رد کردن
1400/09/18

هر دستگاه پیچیده ای ممکن است از کار بیافتد یا خراب شود و یا در حین کار واژگون شود. تنها راهی که برای به حداقل رساندن این خرابی و از کار افتادگی ها وجود دارد اطمینان از خوب تعمیر و بازرسی شدن بالابر است.